Sådan arbejder vi

Det handler om dine neuronspor

Det lyder kompliceret. Men vi gør det enkelt.

Udgangspunktet for vores ledelsesudvikling

Alt hvad du føler, gør og siger samt tænker er bestemt af din hjerne. Hjernen er bestemmende for din adfærd, attitude og vaner. Hjernen er afgørende for dine valg af handlinger, og mangel på samme. Det er i din hjerne at grundlaget for din succes skabes.

Hjernen er en kompleks struktur af nerveceller, kaldet neuroner. Neuronernes opgave er at formidle information mellem kroppen og hjernen samt mellem hjernens forskellige dele og er koncentreret i hjernebarken. Under hjernebarken dannes et netværk af neuronforbindelser.

Neuroner fastfryses

Disse neuronforbindelser styrer alle de processer som foregår i din krop. Processerne er dine tanker, følelser, og bevægelser. Disse processer kommer til udtryk i en af to tilstande, en bevidst og ubevidst tilstand.

Disse to tilstande er afgørende for de valg du træffer, og dermed også afgørende for hvordan du reagerer i forskellige situationer, hvorfor du er den du er og dermed bestemmende for din adfærd, attitude og vaner.

Det betyder, at din adfærd, attitude og vaner er et udtryk for neuroner, som fastfryses i deres bindinger, hvorved der skabes et neuronspor. Jo længere tid din adfærd, attitude og vaner har været i spil, jo mere fastfrossen er neuronsporet. 

At skabe et nyt neuronspor, eller ændre et eksisterende neuronspor, kræver gentagelser. Gentagelser er ikke, at du læser en bog, hører et foredrag eller deltager i et intensivt weekendseminar. Gentagelser er når du gentager det du ønsker at ændre/forbedre – indtil dit mål er nået. 

Konflikten i hjernen

Som menneske påvirkes du hele livet af det omkringliggende miljø. Dette resultere bl.a. i at du på en bestemt stimuli reagerer med en bestemt respons. Denne respons kan, afhængig af situationen, være hensigtsmæssig eller uhensigtsmæssig.

Samtidig kan hjernen også opleve en konflikt mellem det rationelle og følelsesmæssige, som kan forstærke hvordan du reagerer på forskellige stimuli. Dette er i princippet en konflikt mellem hjernens frontal lapper (neo cortex) og det limbiske system, som du måske kender fra Simon Sineks Golden Circle.

Frontal lapperne (neo cortext) repræsenterer det rationelle jeg. Denne del af hjernen styrer de tanker og handlinger, som er baseret på fakta.

Det limbiske system er i følelserne vold og kaldes af den engelske psykologi professor Steve Peters for “Chimpansen” og udtryk for irrationel adfærd.

Således forklarer psykologi professor Steve Peters vores adfærd, attitude og vaner som en konflikt mellem “Chimpansen” (det irrationelle jeg) og “Mennesket” (det rationelle jeg), hvor “Chimpansen” er meget stærkere end “Mennesket”. Dog kan man udvikle adfærd, attitude og vaner, som hæmmer “Chimpansens” dominans og disse lagres i det som psykologi professor Steve Peters kalder “Computeren”. “Computeren” er det vi fokusere på i vores arbejde.

Vores udgangspunkt er dig, din hverdag og dine udfordringer

Derfor er vores 1:1 processer bygget op som et inhouse udviklings- og coaching proces, der sikrer at det er dig, din hverdag og dine udfordringer som er i fokus.

Vi træner ikke “best practise”. Vi udvikler “din practise”. Med dette mener vi, at ledelsesudvikling handler ikke om få dig til at passe ind i en “one-model-fits-all”. Hvis vi presser dig ind i en ledelsesmæssig rollemodel, så kan du ikke blive autentisk. Du vil ikke opnå tryghed i den rolle, ligesom dine omgivelser ej heller vil finde tryghed i dig som leder.

Hvad er dine 3 vigtigste mål?

Alle vores udviklingsprocesser starter med at du definere dine 3 mål for udviklingsprocessen. Disse 3 mål skal være meningsgivende for dig og er henholdsvis dit organisatoriske mål, dit personlige mål og dit personlige udviklingsmål.

Målene opstilles som SMART mål, hvor kvantificering af det målbare er vigtigt. Årsagen hertil er, at det er vigtigt at din progression kan registreres i processen.

Baggrunden herfor er den måde vi i LMI definerer succes. Det er ikke det at nå målet, som er succes. Vi definerer succes som din progressive realisering af det mål, som giver værdi for netop dig.

Sagt med andre ord er det den glæde og entusiasme du oplever, når du hver dag lykkes med at komme tættere på målet, som er det der giver dig følelsen af succes.

Når vi taler mål, så deler vi det op i destinationsmål, processmål og livsmål. For destinationsmål og processmål deler vi det op i short-term og long-term. I processen har vi fokus på short-term mål. Årsagen hertil er, at “accomplishment” er et vigtigt element i forhold til følelsen af succes. Derfor er en del af processen at brække dine mål ned til daglige handlinger.

Gentagelser fremmer “forståelsen”

Din ledelsesudvikling giver kun mening om du kan anvende det direkte i din dagligdag og i forhold til dine udfordringer.

Derfor, og for at maksimere dit udbytte af din udvikling, arbejder vi i LMI med det som kendes som en 10:20:70 model.

Det betyder, at 10% af LMI-processen består af formel læring i form af værktøjer og metoder. 20% består af udviklings- og coaching sessioner. De sidste 70% består af ”on-the-job” implementering af processens værktøjer og metoder i forhold til egne opstillet mål.

Den formelle læring, såvel som ”on-the-job” implementeringen, bygger på det som kaldes ”spaced repetition”. Baggrunden herfor er, at hjernen glemmer hurtigt. Psykologen Hermann Ebbinghaus dokumenterede tilbage i 1880’erne, at vi glemmer med eksponentiel hastighed. Dette kaldte han “The Forgetting Curve“. Modtrækket hertil er “spaced repetition”.

”Spaced repetition” er en evidensbaseret læringsteknik, som hjælper dig med effektivt at tilegne og fastholde ny læring, og understøtter dermed dannelsen af nye neuronspor. 

Samtidig tilgår du de 10% (værktøjer og metoder) multi sensorisk. I praksis betyder det, at materialet tilgås både som tekst (visuelt), højtlæsning (auditiv) og skrivning (kinæstetisk/visuel), hvorved flere sansemodaliteter tages i brug. Dette styrker din forståelsen og hukommelsen.

Neurologisk forskning viser, at vores hjerner fungerer anderledes, når vi tager mange sanser i brug og det kan ændre hjerneaktiviteten hos os mennesker i indlæringen.

For os er det vigtigt, at den investering du foretager i dig selv giver det afkast du ønsker, og gerne mere til – samt forbliver intakt. Derfor går vi ikke på kompromis. Udvikling af dine lederegenskaber er ikke et quick fix.